Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Týmito všeobecnými obchodnými  podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom Klimapro Slovakia, s. r. o., Kutlíkova 17,85250, Bratislava, IČO: 54639972, Zapísanú v obch.reg.: okr.súdu BA1, Odd: Sro, Vložka: 161983/B (ďalej len "predávajúci") a každou  osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom  internetového portálu www.servisklimatizacie.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.  

2.   Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

3.   V prípade, že predávajúci  a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

1.   „Objednávateľ“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www.servisklimatizacie.sk (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“).  

2.   „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar objednaný objednávateľom doručený (ďalej len „príjemca“).

3.   „Tovar“ je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového portálu www.servisklimatizacie.sk (ďalej len „tovar“).  

4.   „Objednávka“ je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného  tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“).

Článok 3

Práva a povinnosti predávajúceho

1.   Predávajúci je povinný:

 a)     dodať príjemcovi  tovar v dohodnutom množstve a kvalite,

 b)     umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.  

2.   Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Článok 4

Práva a povinnosti kupujúceho

1.   Kupujúci je povinný:

 a)     zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,

 b)     nepoškodzovať dobré  meno a povesť predávajúceho,

 c)     úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.  

2.   Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke  a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.

Článok 5

Objednávka

1.   Kupujúci má možnosť si vybrať  tovar na internetovom portály www.servisklimatizacie.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi.  

2.   Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi: 

 a)     vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,

 b)     prihlási sa ako registrovaný zákazník alebo sa zaregistruje,

 c)     vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,

 d)     potvrdí, že súhlasí s VOP,

 e)      vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar.  

3.   Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak  zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku  nesprávnych a neúplne  zadaných údajov vznikne.

4.   Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.  

5.   Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, Maďarska a Českej republiky.

Článok 6

Zrušenie objednávky

1.   Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku 6, bod. 4 VOP.

2.   Objednávku nie je možné zrušiť bezodplatne po potvrdení dátumu odovzdania. Ak sa zákazník rozhodne zrušiť objednávku po potvrdení dátumu odovzdania, budú mu účtované vzniknuté náklady na storno danej objednávky.

3.   Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na  adresu: info@servisklimatizacie.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 918 911 101 .

4.   Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.  

5.   Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie  je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je  uvedená na internetovom portáli www.servisklimatizacie.sk .  

6.   V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.

Článok 7

Dodacie podmienky

1.   Termín a čas dodania si dohodnú medzi sebou Objednávateľ a Dodávateľ. Po zrealizovaní objednávky bude objednávateľ kontaktovaný Dodávateľom a dohodnú si termín a čas realizácie.

Článok 8

Servis klimatizácie

  1. 1.      Štandardný servis klimatizácie zahŕňa:

- Servisná kontrola, čistenie filtrov a chladiča vnútornej a vonkajšej jednotky.
- Diagnostika poruchy, ponúknutie a nacenenie opravy.

2.  Všetky úkony vykonané nad úkony špecifikované v Článku 8, bod 1 budú spoplatnené aktuálnym cenníkom.

3. Všetky úkony vykonané nad úkony špecifikované v Článku 8, bod 1 musia byť zapísané v montážnom liste, ktorý potvrdzuje zákazník svojim podpisom a musia byť uhradené v splatnosti vystaveného dokladu.

 

Článok 9

Platba 

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:

 a) Platobnou kartou VISA, MasterCard, American Express.

 b) PayPal

 c) Online platbou – bankovým prevedom prostredníctvom služby TrustPay

 d) Zálohová faktúra - Ak si vyberiete túto možnosť, tak Vám na mail príde zálohová faktúra. Faktúru treba vyplatiť do siedmych dní, ináč sa objednávka ruší. Po zaplatení celej sumy, sa považuje objednávka za zaväznú a hneď budete kontaktovaný.

Článok 10

Reklamácie

1.   Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.  

2.   Zákazník si musí skontrolovať funkčnosť klimatizácie po uskutočnení servisu. Zákazník má nárok službu neprebrať vtedy, ak je viditeľné, že klimatizácia nie je správne opravená a funkčná.

3.  Zákazník si môže reklamáciu uplatniť mailom na info@servisklimatizacie.sk alebo poštou na adresu: Klimapro Slovakia, s. r. o, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava

4.  V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Dobráklíma, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo vady ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 

Článok 11

Ochrana osobných údajov

1.   Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou  alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane  PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je právnickou osobou.  

2.   Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok 12

Zodpovednosť

1.   Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených  údajov v objednávkovom formulári.

2.   Predávajúci nezodpovedá za nedodanie služby alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedodanie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického  kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré  sa  ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu  tovaru.

3.   Pokiaľ objednané služby predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet.  

4.   Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie  tovaru zavinené kuriérskou službou.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach  je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho  www.galeriakvetin.sk. 

2.   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú  účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).

3.   Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  

4.   Registráciou súhlasím so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Odhlásenie je možné kliknutím na link na konci newslettera alebo zaslaním mailu na info@dobraklima.sk

5.   Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 12.09.2012.

 

 

V Bratislave  dňa 16.12.2022

Klimapro Slovakia, s. r. o.

Kutlíkova 17
85250, Bratislava
IČO: 54639972

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 161983/B